Szanowni Państwo !

Z radością i optymizmem rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022.
Po długotrwałym okresie nauki zdalnej uczniowie i nauczyciele wrócili do swoich szkolnych obowiązków. Bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz możliwość przebywania w grupie rówieśniczej jest niezwykle ważny dla rozwoju intelektualnego i społecznego młodego człowieka. Wspólnota szkolna ma nieocenioną wartość.

Ministerstwo Edukacji i Nauki po długotrwałym okresie kształcenia na odległość przystąpiło do realizacji programów wsparcia przeciwdziałających negatywnemu wpływowi nauki zdalnej na rozwój dzieci i młodzieży. Opracowano „Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii. Przedsięwzięcie obejmuje działania związane ze zdrowiem (profilaktyka krótkowzroczności), poprawą kondycji fizycznej, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również z pomocą w opanowaniu  i utrwaleniu materiału.

„Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii” to kompleksowy projekt, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i pobudzanie młodych ludzi do rozwijania swoich zainteresowań.

Nowy rok szkolny to czas rozpoczęcia nowych przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych. Jednym z nich jest projekt „Poznaj Polskę”. W ramach tego programu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. To  przedsięwzięcie, które w tak dużym stopniu wspiera edukację patriotyczną.

Ruszyła akcja „WF z AWF” organizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Akademię Wychowania Fizycznego.

Jest to program „Aktywny powrót do szkoły” pod hasłem „WF z AWF” mający pomóc w powrocie uczniów do sprawności fizycznej po zakończeniu zdalnej nauki. Celem projektu, którego partnerem został Akademicki Związek Sportowy, jest poprawa i monitoring stanu kondycji dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych.

 1. Ubezpieczenie uczniów

Informacja dotycząca wytycznych do zakupu polisy oferty ubezpieczeniowej NNW dziecka w firmie Compensa przesłana zostanie na e-dziennik.

Wyboru firmy dokonała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Jaczowie

Jest to propozycja oferty dla zainteresowanych rodziców.

2. Obiady

Obiady do szkoły dostarcza Firma „WWW” Spółka cywilna Marcin Piotrowski, Łukasz Lipiński w Głogowie

– odpłatność za obiad wynosi                        –  6,90 zł

/w tym dofinansowanie z UG Jerzmanowa   –  2,90 zł

a koszt rodzica – 4,00 złote/.

Co miesiąc na tablicach informacyjnych i stronie internetowej szkoły jest umieszczana informacja  o  wysokości  odpłatności za dany miesiąc.

Opłaty za obiad należy wpłacać na wskazane konto do10 każdego miesiąca. Na stronie internetowej szkoły dostępna jest karta zgłoszenia dziecka na obiady.

3. Informacja dotycząca realizacji gminnego projektu „Nauki pływania oraz gier i zabaw w wodzie dla klas IV-VI” i „Umiem Pływać” dla uczniów klas I-III podana będzie w późniejszym terminie.

4. Program „SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK”

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła zgłosiła udział w programie „Sprawny Dolnoślązaczek” dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.

Zajęcia z zakresu w/w programu uwzględniają realizację jednej godziny tygodniowo zajęć ruchowych nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej we współpracy z nauczycielem wychowania fizycznego. Godziny te są uwzględnione w tygodniowym planie zajęć dydaktycznych.

Program prowadzony będzie w dwóch klasach pierwszych, w dwóch klasach drugich i dwóch klasach trzecich.

5. Informacja o wszawicy

Proszę rodziców o podjęcie stosownych działań w domu, mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wszawicy.

Proponuję zatem:

 1. Systematycznie sprawdzać czystość włosów swoich dzieci.
 2. W przypadku zaistnienia wszawicy należy zakupić środek p/wszawicy.
 3. Uczciwie poinformować wychowawcę o wszawicy u dziecka.

Szkoła ze swojej strony również podejmuje działania.

6. Informacja dotycząca fluoryzacji dla uczniów przekazana będzie  w późniejszym terminie

7. Egzamin ósmoklasisty

Terminy egzaminu ósmoklasisty: 24-26 maja 2022 r.

 • 24 maja – egzamin z języka polskiego
 • 25 maja – egzamin z matematyki
 • 26 maja – egzamin z języka obcego nowożytnego

  8. Statut szkoły

Informuję, że od dnia 1 września br.  Statut Szkoły został znowelizowany i jest już umieszczony na stronie internetowej szkoły oraz na BIP-ie. Proszę Rodziców o zapoznanie się Statutem Szkoły.

9. Realizacja programów

W szkole realizowane są programy:

 • Program profilaktyczny „Ołów STOP, zdrowie START” –  propagowanie zdrowego stylu życia, który jest szczególnie realizowany na Zielonej Szkole
 • Program Profilaktyczno-Wychowawczy „Rodzina, prawda, dobro, szlachetność”, którego najważniejszym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym z uwzględnieniem problemów zdrowia psychicznego i wsparcia uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej.
 • Program „Spójrz inaczej”, którego celem jest rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz kształtowanie poczucia własnej wartości uczniów.
 • Program Profilaktyki Uzależnień, który ma na celu uświadomienie konsekwencji używania środków odurzających i substancji psychotropowych, rozwijanie psychospołecznych umiejętności życiowych uczniów, wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania alkoholu i innych substancji uzależniających.

10. Zielona Szkoła / wyjazdy zawieszone/

11. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

W szkole jest realizowany Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. System ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. Adresatami tego projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, specjaliści oraz instytucje wspomagające.

12. Dziennik elektroniczny Vulcan – kl. I-VIII   –  osoba do kontaktu p. Agnieszka Wodnicka

13. Harmonogram zebrań rodziców w roku szkolnym 2021/2022

l.p.Terminy zebrań Kl. I- V Jaczów  GodzinaTerminy zebrań Kl. VI- VIII JerzmanowaGodzina 


1.25 listopada 2021 r. (czwartek)16.0022 listopada 2021 r. (poniedziałek)16.00Zebrania z wychowawcami Konsultacje z nauczycielami  

2.20 grudnia 2021r. (poniedziałek)16.0020 grudnia 2021r. (poniedziałek)17.00Zebrania z wychowawcami Konsultacje z nauczycielami  

3.27 stycznia 2022r. (czwartek) Jaczów  16.0027 stycznia 2022r. (czwartek) Jaczów  16.00Spotkanie z dyrektorem Zebrania z wychowawcami Konsultacje z nauczycielami

 
4.24 marca  2022r. (czwartek)16.0021 marca  2022r. (poniedziałek)16.00Zebrania z wychowawcami Konsultacje z nauczycielami    

5.12 maja 2022 r. (czwartek)16.009 maja 2022 r. (poniedziałek)16.00Zebrania z wychowawcami Konsultacje z nauczycielami  

Zimowa przerwa świąteczna :           23- 31.12.2021

Zakończenie I semestru                     31.01.2022r.

Ferie zimowe :                                   14- 27.02.2022

Wiosenna przerwa świąteczna:         14 – 19.04.2022

Zakończenie roku szkolnego:            24.06.2022

14. Bezpieczeństwo

Przypominam o zasadach bezpieczeństwa, proszę aby dzieci dojeżdżające do szkoły na rowerach były wyposażone w kaski i kamizelki odblaskowe.

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 przypominam o obowiązku noszenia maseczek w miejscach wspólnych (korytarze, toalety, szatnia szkolna, autobus szkolny).

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni !

Dziękuję Państwu za  zrozumienie sytuacji pandemicznej i sumienne przestrzeganie procedur obowiązujących w szkole w zakresie kontaktów rodziców z pracownikami szkoły.  Nie wchodzenie na jej teren pozwala szkole na bezpieczne zaopiekowanie się naszymi uczniami i nienarażanie ich na zbędne kontakty.

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie