W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie przystąpiła do drugiej edycji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Nowa edycja odbywa się pod kątem wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Aktualna edycja programu dedykowana jest głównie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – posiadającymi różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

W ramach programu zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne i narzędzia do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są one doskonałym narzędziem wspierającym nauczycieli w realizacji obowiązku udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Zakupione pomoce dydaktyczne przeznaczone są do wykorzystania podczas lekcji i zajęć specjalistycznych takich jak: terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, zajęcia wspierające kompetencje emocjonalno-społeczne, rewalidacja, zajęcia ortograficzne oraz zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze. Mogą być wykorzystywane zarówno podczas zajęć stacjonarnych, jak i w nauce zdalnej.

 W ramach programu Aktywna Tablica zakupiono następujący sprzęt i pomoce dydaktyczne:

 •  tablet Lenovo – 2 sztuki
 •  laptop Lenovo – 1 sztuka
 • Komputer z ekranem dotykowym Microsoft Surface Pro 7 + Intel Core Platinum – 1 sztuka
 • Monitor interaktywny Samsung – 1 sztuka
 • Programy multimedialne eduSensus przeznaczone do terapii 5 rodzajów trudności wskazanych w rozporządzeniu dotyczącym programu „Aktywna tablica”:
 • WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO v. 3.2
 • DYSLEKSJA PRO v. 3.2
 • MatŚwiat PRO v. 3.2
 • MOC EMOCJI v.1.0.1
 • ŚMIAŁO DO SZKOŁY! Zestaw v.1.0.1
 • SPEKTRUM AUTYZMU PRO Zestaw v.1.0.1
 • SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2 Zestaw v.1.0.1
 • LOGOPEDIA PRO pakiet PLATINUM v.3.2

W ramach realizacji programu szkoła podjęła działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na:

 1. uczestniczeniu przez nauczycieli w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 2. uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
 3. udziale w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 4. zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 5. dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 6. wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły.

Partnerem naszej szkoły w międzyszkolnej sieci współpracy jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej. W realizacji programu wzięło udział 38 nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie. Odbyły się 3 spotkania w ramach międzyszkolnej sieci współpracy. Powołano zespół koordynujący i wspierający realizację programu przez kadrę pedagogiczną. Nauczyciele wzięli udział w takich szkoleniach, jak: Canva dla nauczycieli; Genially dla nauczycieli, czyli sposób na piękne interaktywne lekcje; Jak przygotować dyplom w Canvie?; Cyfrowa szkoła po nauczaniu zdalnym. Ponadto nauczyciele, którzy otrzymali nowy sprzęt zostali przeszkoleni w zakresie jego obsługi i zastosowania w pracy z uczniami. Udział w szkoleniach zdecydowanie podwyższy kompetencje cyfrowe nauczycieli, co okazało się bardzo przydatne w organizacji i prowadzeniu nauki zdalnej.

Udział w programie Aktywna Tablica i wdrażanie założeń programu stale prowadzi do wzrostu kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie stosowania nowoczesnej technologii w procesie efektywnego kształcenia oraz w procesie uczenia się, a także do wzrostu świadomości ucznia i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Stosowanie nowoczesnych narzędzi zwiększa atrakcyjność lekcji, co przekłada się na wzrost zaangażowania ucznia w proces nauczania i uczenia, co z kolei przyczynia się do poprawy wyników nauczania. Program przyczynia się również do poszerzenia warsztatu pracy nauczycieli o nowoczesne narzędzia, umożliwiające łatwy i szybki dostęp do Internetu, stanowiącego bazę informacji i materiałów dydaktycznych. Poprzez wzajemne wsparcie i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczyciele mogą wzbogacać i różnicować swój warsztat pracy.