Logopedzi szkolni:

mgr Emilia Walczak

mgr Aneta Kantowicz

Terapia logopedyczna to między innymi:

– usprawnienie motoryki narządów mowy,

– korekcja wad wymowy,

– usprawnianie funkcji językowej, oddechowej oraz fonacyjnej,

– budowanie słownictwa, doskonalenie mowy opowieściowej,

– praca nad komunikacją, usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się.

Zasady terapii logopedycznej:

Jakich zasad należy przestrzegać, aby terapia była efektywna?

  • Zasada wczesnego rozpoczynania terapii.

Terapię logopedyczną należy rozpocząć jak najszybciej. Wczesna interwencja skraca jej czas i zwiększa efektywność. Zgodnie z zasadą dobrowolności nikogo nie można zmuszać do kontaktu z terapeutą.

  • Zasada indywidualizacji, czyli indywidualnego podejścia do każdego ucznia.

Metody oraz pomoce powinny być dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia ( do jego poziomu intelektualnego, tempa pracy, kondycji fizycznej i psychicznej) oraz do rodzaju zaburzenia;

  • Zasada wykorzystywania w procesie terapii wszelkich możliwości ucznia.

Zakłada ona, że w procesie terapii należy angażować maksymalną liczbę zmysłów i wykorzystywać posiadane przez ucznia umiejętności.

  • Zasada aktywnego i świadomego udziału.

Uczeń musi czuć potrzebę ćwiczeń i rozumieć konieczność udziału w zajęciach. Dlatego pobudzamy jego zainteresowanie, podnosimy poziom motywacji, wciągamy go do zabawy i pracy; stosujemy wzmocnienia pozytywne (nagrody, pochwały). Wskazane jest chwalenie nawet za najmniejsze osiągnięcia.

  • Zasada współpracy z najbliższym otoczeniem.

Uczeń i jego najbliższe otoczenie mają prawo do rzetelnej informacji na temat rodzaju, stopnia i przyczyn zdiagnozowanych zaburzeń. Rodzicom, bliskim, nauczycielom należy uświadamiać nawet najmniejsze osiągnięcia ucznia i zgłaszać problemy.

  • Zasada systematyczności.

Dotyczy ona sposobu prowadzenia zajęć, narzuca pewne wymogi formalne, takie jak rytmiczność i systematyczność ćwiczeń. Rzadko planowane bądź też przesuwane terminy spotkań z uczniami obniżają poziom jego motywacji i mobilizacji do pracy.

  • Zasada stopniowania trudności.

Terapię zawsze należy rozpoczynać od ćwiczeń (zadań) najłatwiejszych i kolejno realizować coraz trudniejsze, przechodząc od elementów znanych do mniej znanych i nowych.

Warunkiem skutecznej terapii logopedycznej jest praca z dzieckiem w domu.

Bez niej nie będzie efektów w postaci poprawnej wymowy.

Przykładowe ćwiczenia logopedyczne: