Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnił zajęcia szkolne
i pozwolił uczniom rozwijać swoje zainteresowania w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Podczas roku szkolnego 2022/2023 nauczyciele wraz z uczniami wykorzystywali na zajęciach m.in. takie nowoczesne pomoce dydaktyczne jak:

– klocki konstrukcyjne

– w pełni wyposażona kuchnia

– okulary VR

– drukarka 3D

– aparat fotograficzny

– programowalne klocki LEGO EDUCATION

– klocki ROBOTICS

Miesięczne sprawozdania z działań prowadzonych w ramach programu Laboratoria Przyszłości dostępne są w zakładce:

 PROGRAMY EDUKACYJNE > Rządowy Program Laboratoria Przyszłości

Wśród działań podjętych przez należy wymienić także:

– szkolenia i samokształcenia nauczycieli dotyczące pracy z drukarką 3D

– wsparcie nauczycieli i uczniów korzystających po raz pierwszy ze sprzętu kuchennego zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

– współpraca z nauczycielami korzystającymi z klocków konstrukcyjnych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości.

– wymiana doświadczeń między nauczycielami korzystającymi z podobnych pomocy dydaktycznych w różnych oddziałach klasowych

Wszystkie działania i wykorzystywanie w czasie zajęć dostępnych materiałów edukacyjnych miały na celu uatrakcyjnić proces zdobywania wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim rozwijanie różnorakich umiejętności praktycznych uczniów.

Zapraszamy do obejrzenia naszych działań każdego miesiąca:

wrzesień    październik  listopad   grudzień   styczeń    luty   marzec   kwiecień   maj  czerwiec

Przygotowali: Robert Wrzesiński

Anna Szyszkowska

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie