Nasza szkoła została zgłoszona do konkursu w ramach

GŁOGOWSKICH DNI ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 2023

I. Organizator

Parafia p.w.św. Mikołaja w Głogowie                                                                                                                we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Głogowie

zapraszają

uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII

do konkursu witraż świętego Mikołaja biskupa

pod hasłem „Święty Mikołaj biskup –  patron pojednania Wschodu i Zachodu ”

Regulamin

1.Do konkursu dopuszcza się witraże wykonane na podkładzie  folii do rzutnika lub drukarek laserowych, o wymiarach A4, w dowolnej technice (wyklejanie, malowanie)                               

2.Wykonany witraż ma przedstawiać postać świętego Mikołaja biskupa oraz sceny z jego życia.

3.Jedna osoba może złożyć jedną pracę;  w szkole należy przeprowadzimy etap szkolny i wybieramy  5 najlepszych witraży ze szkoły (z dopiskiem  VI Edycja Konkursu pod hasłem „Święty Mikołaj – patron pojednania Wschodu i Zachodu” –  Witraż  Świętego Mikołaja), po czym dostarczamy wraz z kartą zgłoszeniową na adres współorganizatora:                                                                                                                                                   

3. Termin składania prac do 30 listopada 2023 roku do rąk katechety w budynku w Jaczowie lub w Jerzmanowej                                                                      

Praca zgłoszona do konkursu winna być zaopatrzona w czytelnie napisaną  metryczkę z danymi, solidnie  przyczepioną  do rękodzieła:

– imię i nazwisko autora,  tytuł rękodzieła

– kategoria wiekowa (np. klasy )

– pełną nazwę i adres przedszkola/szkoły kierującej pracę na Konkurs,

– imię i nazwisko opiekuna.

 wzór z danymi załącznik 2

Do pracy należy dołączyć oświadczenie zawierające zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu. (załącznik nr3)  

METRYCZKĘ I OŚWIADCZENIE MOŻNA WYDRUKOWAĆ LUB POBRAĆ U KATECHETY

5. Komisja konkursowa oceni prace, przyznając nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikuje prace do wystawy pokonkursowej (przy ocenie prac będą brane pod uwagę: oryginalność, kreatywność, estetyka wykonania pracy, skala trudności, oddanie charakteru postaci); wszystkie prace  złożone do konkursu pozostaną własnością organizatora. Nadesłanych prac organizator nie zwraca.

6. Finał konkursu odbędzie się 6 grudnia b.r.  O miejscu i godzinie uczestnicy konkursu zostaną poinformowani przez organizatora.

Załącznik nr 2

Konkurs Witraż św. Mikołaja biskupa
Imię i Nazwisko autora:
Wiek:
  ………………………………………………………………………………………………………………. Nazwa i adres szkoły bądź placówki kierującej pracę na konkurs
  ………………………………………………………………………………………………………………. Telefon, e-mail szkoły bądź placówki kierującej pracę na konkurs
Pełne imię i nazwisko opiekuna:

Załącznik nr 3

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia biorącego udział w konkursie

1.Wyrażam zgodę na udział  mojego dziecka   ……………………………………………………………..   

        ucznia szkoły………………………………………………………….

       w  Konkursie Witraż świętego Mikołaja biskupa

2.Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) do celów związanych z jego udziałem w konkursie Witraż świętego Mikołaja biskupa oraz na opublikowanie na stronie internetowej Organizatora parafii św. Mikołaja, na liście uczestników Konkursu, wizerunku  i wyników mojego dziecka: imienia, nazwiska, nazwy, przedszkola/szkoły oraz zajętego przez niego miejsca.                                                                                        

  3.Wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz
w innych formach utrwaleń.                                                                         

  4.Oświadczam, że zapoznałam/em się regulaminem Konkursu i go akceptuję.

……………………………..……………………        ………………………………………………………………

miejscowość, data                                                             podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Odpowiedzialna: Katarzyna Mońka

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie