Regulamin konkursu
„Ferie z książką”

1. Cele konkursu:

Konkurs ma na celu popularyzację czytelnictwa, zachęcanie dzieci i młodzieży do spędzania wolnego czasu z książką. Nawiązanie kontaktów czytelniczych oraz poznanie zasobów bibliotek szkolnych, a także gminnej.

2. Przebieg konkursu:

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej lub literackiej w dowolnej formie plastycznej i graficznej (pisane ręcznie, pisane komputerowe, z rysunkami lub bez rysunków) zachęcającej do przeczytania książki wcześniej wypożyczonej z biblioteki szkolnej lub gminnej.

Konkurs nie dotyczy lektur szkolnych.

3. Uczestnicy:

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci i młodzież zamieszkujące Gminę Jerzmanowa lub  uczęszczające do placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.

4. Termin:

Prace plastyczne i literackie należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej      im. H. Sienkiewicza w Jaczowie lub do  biblioteki szkolnej w terminie do 17.03.2023r.

5. Kryteria oceny pracy:

Prace oceniać będzie komisja konkursowa według następujących kryteriów:

*zgodność z tematem konkursu,

*estetyka,

*oryginalność pomysłu,

*walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)

*czytelność pisma (praca literacka),

*poprawność ortograficzna oraz terminowość wykonania.

6. Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:

  • przedszkole (prace mogą mieć formę wyłącznie plastyczną),
  • klasy I – III (prace mogą mieć formę wyłącznie plastyczną),
  • klasy IV – VIII (prace literackie).

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły: www.spjaczow.pl

7. Opis pracy:

Prace powinny zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko autora pracy, klasa/wiek, szkoła/przedszkole, telefon kontaktowy
  • autor i tytuł przeczytanej książki

8. Postanowienia końcowe:

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Prace nie będą odsyłane do uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonych prac

w celu zamieszczenia ich na stronie szkoły.

Zgłoszenie prac i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Organizatorzy:

Anna Tondel

Beata Nadymus

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie