29 kwietnia 2020 r.

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWE im. HENRYKA SIENKIEWICZA W JACZOWIE

 1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami
  i osiągnęła wymagany wiek 10 lat.
 2. Do uzyskania karty rowerowej uczniowie klas IV przygotowywani są na zajęciach
  z wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu zajęcia techniczne.
 3. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.
 4. Uczeń, aby otrzymać kartę rowerową musi:
 • uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowania ucznia,
 • uzyskać zgodę rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,
 • zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego,
 • wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze
  z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego,
 •  znać zasady obsługi technicznej roweru,
 • w ramach zajęć technicznych przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • oddać arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcie legitymacyjne.

5. Terminy egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz egzaminów poprawkowych ustala dyrektor szkoły wraz z nauczycielem posiadającym specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.

6. Egzamin teoretyczny przeprowadza na terenie szkoły nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.

7. Egzamin teoretyczny ma formę testu, który zawiera pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy.

8. Uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminach wyznaczonych przez nauczyciela.

9. Praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone są indywidualnie przez uczniów i ich rodziców po zajęciach lekcyjnych.

10. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

 • przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
 • poprawne wykonanie manewru skrętu w lewo i w prawo,
 • prawidłowe ominięcie przeszkody na drodze,
 • hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonych miejscach oraz jazda slalomem,
 • właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe.

11. Egzamin praktyczny odbywa się w Parku Rowerowym w Głogowie na
ul. Daszyńskiego z udziałem policjanta.

Przygotowała: Agnieszka Weinert-Piotrowska

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie