Zapraszamy uczniów

do udziału w Konkursie plastycznym

pod hasłem
„Święty Mikołaj biskup – patron pojednania
Wschodu i Zachodu”

1.   Organizatorem konkursu jest parafia św. Mikołaja we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 7.

2.   Celem konkursu jest: 

– rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację postaci jednego
z najstarszych i najpopularniejszych świętych chrześcijańskich,

– uświadomienie roli najbardziej znanego i czczonego świętego zarówno kościoła wschodniego jak
i zachodniego,

– włączenie dzieci ukraińskich w działania plastyczne,

– popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,

–   stworzenie dzieciom możliwości wymiany doświadczeń artystycznych,

–   promowanie miasta Głogowa.
3.   Adresaci Konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych klas 1-3 z terenu miasta Głogowa i okolic.

ZASADY UCZESTNICTWA

4.  Wypełnioną kartę zgłoszenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z pracami prosimy przekazać do katechety w szkole.                                               
5.    Każdy Autor może zgłosić do konkursu jedną pracę, maksymalnie 4 prace z każdej placówki.
6.    Praca musi być wykonana w formacie A3 lub A4 w dowolnej technice plastycznej: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, etc.

7.   Temat pracy powinien przedstawiać postać Świętego Mikołaja biskupa jako ważnego patrona Kościoła Wschodniego i Zachodniego.

8.    Praca zgłoszona do konkursu winna być zaopatrzona w czytelnie napisaną metryczkę
z danymi wypisanymi DRUKOWANYMI LITERAMI (dane należy podać w formie tabelarycznej – wzór w załączniku nr 2):

– imię i nazwisko autora,

– kategoria wiekowa (klasy I-III),

– wiek,

– pełną nazwę i adres szkoły kierującej pracę na Konkurs,

– imię i nazwisko opiekuna.

Metryczkę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

naklejamy z tyłu pracy w lewym górnym rogu

BRAK PEŁNYCH DANYCH DYSKWALIFIKUJE PRACĘ W KONKURSIE

9.    Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zawierające zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, które przyklejamy na odwrocie pracy (załącznik nr 3).


10.    Prace  należy składać osobiście w szkole u katechety ostatecznie do dnia
24 listopada 2023r. do katechetki lub do wychowawców klas.

Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ

11. Zgłoszenie na konkurs pracy (załącznik nr 1)jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej pozostawienie do dyspozycji organizatorów. Uczestnik przekazuje organizatorowi prawa autorskie swojej pracy.

12.  Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:
a.    przedszkole grupy 5 i 6 latki

b.    uczniowie klas I – III


13.    Dla laureatów konkursu przewidziane zostały dyplomy i nagrody rzeczowe (w każdej grupie wiekowej):
a.    I miejsce – nagroda rzeczowa
b.    II miejsce – nagroda rzeczowa
c.    III miejsce – nagroda rzeczowa
                                    Uczestnicy otrzymają dyplomy

14.   Ogłoszenie wyników nastąpi 4.12.2023r.

15.   O miejscu i terminie uroczystego wręczenia nagród zostaną poinformowani opiekunowie,  telefonicznie lub e-mailem na adres placówki zgłaszającej pracę na Konkurs.

16.    Prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.


17.     Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela pani Alina Kowalewicz tylko poprzez  
          e-mail alinakowalewicz@sp7.glogow.pl

Informacje  i regulaminy dostępne są również na stronie parafii św. Mikołaja.
Administratorem danych osobowych jest Organizator Parafia św. Mikołaja w Głogowie.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców konkursu
i wydania Nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród.

Załącznik nr 2 (skopiuj i wydrukuj lub poproś u katechety)

Konkurs plastyczny „ ŚWIĘTY MIKOŁAJ BISKUP – PATRON POJEDNANIA WSCHODU I ZACHODU”
Imię i Nazwisko autora pracy* 
Wiek/grupa przedszkolna lub klasa 
Nazwa i adres przedszkola/szkoły bądź placówki kierującej pracę na konkurs* 
Telefon, e-mail przedszkola/szkoły bądź placówki kierującej pracę na konkurs 
Imię i nazwisko* opiekuna plastycznego oraz telefon lub e-mail 

…………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 3 (skopiuj i wydrukuj lub poproś u katechety)

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia biorącego udział w konkursie

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka* ………………………………………………………………………………………………………… ucznia przedszkola/szkoły*………………………………………………………………………………………….. do celów związanych z jego udziałem w Konkursie Plastycznym pod tegorocznym hasłem
„ Święty Mikołaj biskup – patron pojednania Wschodu i Zachodu” oraz na opublikowanie na stronie internetowej Organizatora parafii św. Mikołaja, na liście uczestników Konkursu, wizerunku i wyników mojego dziecka: imienia, nazwiska, nazwy, przedszkola/szkoły oraz zajętego przez niego miejsca.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i go akceptuję.

……………………………..……………………        ………………………………………………………………

miejscowość, data                                                             podpis rodzica (opiekuna prawnego)

*wypełniamy drukowanymi literami

Metryczkę i oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów naklejamy na odwrocie pracy!