Szanowni Państwo,

w dniach 24-26 maja 2022r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin główny

Język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00  

Matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00  

Język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy

Język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

Matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

Język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Do 28 września 

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 30 września 

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą:

 • języka obcego nowożytnego, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu, zamiaru przystąpienia ucznia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 15 października

Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają Dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

Do 22 listopada

Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. W ciągu trzech dni roboczych (nie później niż do 25 listopada) od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – Dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 1 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 7 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 8 lipca 2022 r.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Procedury, harmonogram i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w roku szkolnym 2021/2022

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 3. Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:
 1. określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia; 
 2. zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym (24,25,26 maja 2022r.) i dodatkowym (13-15 czerwca 2022r.) w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. W roku szkolnym 2021/2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego
 3. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
 4. Przed wejściem do Sali uczeń losuje numer stolika i okazuje ważną legitymację szkolną.
 5. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, kartki z kodem i numer PESEL ucznia, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE, czyli pióro lub długopis z czarnym tuszem, linijka, ale tylko na egzaminie z matematyki, oraz w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
 6. W czasie egzaminu uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania i zaznacza odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie).
 7. Do sali gimnastycznej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, takich jak: telefon komórkowy, odtwarzacz mp3, smartwatch, ani korzystać z nich w tej Sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.
 8. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
 9. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
 10. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu lub wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.
 11. Rozwiązania zadań otwartych sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 12. Egzaminatorzy stosują jednolite dla całego kraju zasady oceniania rozwiązań zadań.
 13. Rozwiązania zadań zamkniętych są sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (czytników kart odpowiedzi), dlatego uczniowie upoważnieni do tego zobowiązani są do przeniesienia odpowiedzi na dołączoną do arkusza kartę odpowiedzi.
 14. Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w procentach i na skali centylowej.
 15. Wynik ustalony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie może być podważony na drodze sądowej.
 16. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty każdy uczeń otrzyma wynik:
  1. egzaminu z języka polskiego
  2. egzaminu z matematyki
  3. egzaminu z języka obcego nowożytnego
 17. W przypadku unieważnienia egzaminu szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.
 18. Rodzice uczniów maja możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Wnioski o wgląd (do pobrania na stronie OKE Wrocław)są przyjmowane od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Wniosek należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do OKE we Wrocławiu jednym z poniższych sposobów:
  1. złożyć osobiście w siedzibie OKE (lub upoważnić do tego inną osobę);
  2. przesłać pocztą na adres siedziby OKE: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław;
  3. przesłać pocztą elektroniczną skan podpisanego wniosku (wglady@oke.wroc.pl);
  4. przesłać poprzez platformę e-puap – adres skrzynki: \OKEWROC\skrytka

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

i OKE:

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-osmoklasisty-30/

Co o egzaminie ósmoklasisty powinni wiedzieć rodzice?

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/co-o-egzaminie-osmoklasisty-powinni-wiedziec-rodzice

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie