Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie