2 PAŹDZIERNIKAMIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

Poniżej kilka dobrych informacji:

——-> ——–> KLIKNIJ TUTAJ

*******************************

Szanowni Rodzice

Zapraszam do zapoznania się z raportem z diagnozy oceny zdrowia psychicznego uczniów klas V-VIII

ADRESY I TELEFONY INSTYTUCJI OFERUJĄCYCH POMOC RODZINIE:


1. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli

w Głogowie

gdzie: ul. , Folwarczna 52, 67–200 Głogów
( (076) 833–32–93

dla kogo: osoby i rodziny w sytuacji kryzysowej, uzależnieni, ofiary przestępstw,
orzecznictwo dla szkół, terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna,
poradnictwo, szkolenia, profilaktyka;

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

gdzie: ul. Słowiańska 13, 67–200 Głogów
( (076) 8341003 sekretariat, (076) 8313028
dla kogo: rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, dzieci poza rodziną, mieszkańcy DPS,
niepełnosprawni, osoby w kryzysie, uchodźcy, usamodzielniani wychowankowie,
osoby chore psychicznie, praca socjalna, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne
i prawne, baza informacyjna, interwencje, mediacje, pomoc w załatwianiu
formalności, kierowanie do palcówek pomocy społecznej i nadzór nad placówkami;

3. Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży „Szans

gdzie: ul. Perseusza 13, 67–200 Głogów
( (076) 727–60–70, 832–18–04
dla kogo: CPD to miejsce dla dzieci, które doznały przemocy, były wykorzystywane
seksualnie, dla tych będących w ostrym kryzysie, przejawiających zachowania
samobójcze, dla dzieci uczestniczących w procedurach prawnych.

4. Miejskie Centrum Wspierania Rodziny

gdzie: ul. Folwarczna 7, 67–200 Głogów
( (076) 853–38–31, 853–38–32
dla kogo: uzależnieni od alkoholu i ich rodziny, profilaktyka, edukacja społeczna,
poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie;

5. Poradnia Leczenia Uzależnień Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie

gdzie: ul. Kościuszki 15a, (Segment D, I piętro)
tel: 76 831 32 41
dla kogo: poradnictwo, zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych, współuzależnionych
od alkoholu i narkotyków, grupy dla uzależnionych sprawców przemocy;

6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jerzmanowej

gdzie: ul. Głogowska 7, 67 – 222 Jerzmanowa

tel: 76 833 60 50

dla kogo: osoby uzależnione i ich rodziny, poradnictwo, konsultacje, kierowanie na leczenie odwykowe

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej

gdzie: ul. Głogowska 7, 67 – 222 Jerzmanowa

tel: 76 833 60 50, 76 831 24 86

dla kogo: osoby, rodziny będące w trudnej sytuacji osobistej, zdrowotnej, bezrobotni, bezdomni, niepełnosprawni, długotrwale chorzy, uzależnieni, doświadczający przemocy, rodziny wielodzietne, rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo – wychowawczych

8. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jerzmanowej

gdzie: ul. Głogowska 7, 67 – 222 Jerzmanowa

tel: 76 83360 50, 76 831 24 86

dla kogo: osoby, rodziny doświadczające przemocy w rodzinie

POMOCY UDZIELAJĄ TAKŻE:
· Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
ul. Obrońców Pokoju 17, tel. 727–72–00

· Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. Kutrzeby 2, tel. 833–44–17TELEFONY ZAUFANIA:
► 116 111 – TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

► 116 123 – TELEFON ZAUFANIA DLA DOROSŁYCH W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

► 800 12 12 12 – DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

► 801 12 00 02 – OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  “NIEBIESKA LINIA„

► 0 800 108 108 – BEZPŁATNA LINIA WSPARCIA DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH

► 800 199 990 – OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA

► 801 14 00 68 – POMARAŃCZOWA LINIA – wspiera rodziców dzieci pijących alkohol
i zażywających narkotyki.

► 801 889 880 – UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE – uzależnienia od hazardu, Internetu, komputera, zakupów, pracy czy jedzenia. Strona internetowa:
www.psychologia.edu.pl