Porady

>>Powrót<< 

Praca domowa ucznia – jak pomóc dziecku w odrabianiu zadań domowych?

Praca domowa ucznia jest bardzo ważnym elementem w procesie nauczania i wychowania. Przygotowuje dziecko do samokształcenia. Ma na celu utrwalenie zdobytych na zajęciach wiadomości, Musimy zdawać sobie sprawę, że dziecko w pierwszych latach nauki nie ma jeszcze wyrobionego nawyku uczenia się. Trzeba mu w tym pomóc, a pomóc mogą rodzice. Rodzic powinien zachęcać dziecko do nauki, porozmawiać na temat pracy w szkole, czego się nauczyło, co nowego poznało. Pierwszych sygnałów nieobowiązkowości nie należy lekceważyć, bowiem dziecko zacznie coraz bardziej i częściej zaniedbywać swoje obowiązki. Rodzice z dzieckiem powinni wspólnie zastanowić się nad problemem, starać się go rozwiązać. Jeżeli dziecku od najmłodszych lat wpoimy poczucie obowiązku, gdzie te nawyki są najtrwalsze, ten problem nieobowiązkowości nie będzie miał miejsca.

Aby praca domowa osiągnęła zamierzony skutek rodzice w domu powinni stworzyć odpowiednie warunki do nauki. Duże znaczenie dla umożliwienia uczniowi racjonalnego i produktywnego przebiegu nauki ma jego miejsce pracy. Powinno ono być stałe, w którym dziecko mogłoby przechowywać swoje książki, zeszyty i przybory szkolne. Stół oraz krzesło powinny być dostosowane do wymiarów ciała ucznia. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone, ze światłem padającym z lewej strony. Pokój w którym uczeń pracuje, powinien być dobrze przewietrzony. W kąciku „pracy ucznia” musi panować ład i porządek, czystość i estetyka. Samodzielna praca ucznia wymaga wysiłku umysłowego oraz napięcia woli i skupienia uwagi, stąd niezbędna do nauki jest cisza. Gwar w otoczeniu dziecka rozprasza uwagę. Dziecko w młodszym wieku szkolnym ma słabo wyrobiona koncentrację uwagi i jeżeli ją zakłócimy trudno mu będzie na nowo wdrożyć się do pracy. Ważne jest też ułożenie książki w stosunku do oczu. Książka powinna leżeć płasko na stole, aby przy czytaniu nie pochylać głowy.

 Pora odrabiania pracy domowej przez ucznia powinna być stała, co zazwyczaj ułatwia adaptację do pracy i zapobiega szkodliwemu pośpiechowi. Nie powinno to wypadać zaraz po przyjściu ze szkoły, bo uczeń jest zmęczony. Najodpowiedniejszą pora do odrabiania zadań szkolnych jest czas między 16 a 19. Rodzic w tym czasie powinien czuwać nad prawidłowym przebiegiem pracy swojego dziecka, dopilnować aby odrobił zadaną pracę domową. Jeżeli na zajęciach nie zrozumiał danych treści, należy tak pokierować jego myśleniem, aby naprowadzić na prawidłową drogę, udzielić wskazówek. Nie należy podawać gotowych rozwiązań. W trakcie nauki domowej potrzebny jest odpoczynek. Krótkie przerywniki w odrabianiu prac domowych są wskazane. Są one pewnym relaksem, ale muszą być stosowane w konkretnym momencie. Dziecko niech zakończy rozpoczęta pracę lub dojdzie do jakiegoś punktu i może zrobić sobie przerwę. Narastające zmęczenie zmniejsza koncentrację dziecka. Przerwy pozwalają na uporządkowanie przeczytanych informacji i powiązanie ich w logiczna całość. Przerwy w trakcie odrabiania lekcji nie mogą jednak być zbyt długie, aby dziecko nie zapomniało przez ten czas, czego się nauczyło. Z drugiej zaś strony nie należy zbyt długo uczyć się bez przerwy, gdyż zmęczenie powoduje gorsze i mniej trwałe przyswajanie wiadomości. Wieczorem, a zwłaszcza późną nocą uczeń pracuje ze wzmożonym wysiłkiem. Czas potrzebny na przyswojenie koniecznego materiału wydłuża się wskutek wadliwej pracy komórek mózgowych uczącego się.

         Uczeń, przystępując do odrabiania lekcji, powinien zabierać się do najtrudniejszych i do najważniejszych zadań. Zadania trudniejsze powinien przeplatać łatwiejszymi, pisemne – ustnymi. Zadane lekcje należy odrabiać w tym samym dniu, w którym zostały one zadane i objaśnione, gdyż lepiej wówczas pamięta się materiał opracowany przed kilkoma godzinami na lekcji.

Komfortowe warunki domowe nie zapewnia dziecku sukcesu w szkole, jeżeli rodzice są obojętni lub maja lekceważący stosunek do szkoły i prac domowych dziecka. Dzieciom w młodszym wieku szkolnym pomoc rodziców w odrabianiu prac domowych daje poczucie bezpieczeństwa, radości, zadowolenia, kształtuje się ogromna więź uczuciowa. Dziecko wyrastające w atmosferze miłości, poszanowania dla pracy, utwierdzi się w przekonaniu, że to co robi jest ważne i potrzebne. Rodzic poprzez zainteresowanie praca szkolną dziecka, kontrole, rozmowy, objaśnienia problemów, wyrabia systematyczność, pilność i sumienność. Wpływa to za razem na efektywność wyników w nauce. Za wysiłek i trud całoroczny możemy dziecko nagrodzić niespodzianką. Nie „płaćmy” dzieciom za dobre stopnie. Nie będą odczuwały zadowolenia ze zdobytej wiedzy , a od razu wyczują interesowność. Często rodzice tzw. „nadgorliwi”, przejęci obowiązkami dziecka, wykonują za nich prace domowe. Jest to ogromnie szkodliwe. Hamuje samodzielność dziecka, przyzwyczaja do nieuczciwości jak i unikania wysiłku. Zdarza się, że rodzice biją swoje dzieci za złe oceny czy też przyniesioną uwagę. Częściowo kara taka mobilizuje do nauki, ale strach i groźby spowodują nerwowość u dziecka. Aby dziecko chętnie pracowało w domu, rodzic musi stworzyć miłą atmosferę, bezpieczną, zainteresować się pracą dziecka, mieć czas na rozmowę, podzielenie się radościami i smutkami, zaakceptować dziecko i pomóc kiedy tego wymaga – nie wyręczą. Jeżeli rodzic ma problemy ze sposobem pomocy dziecku w nauce może się zwrócić do nauczyciela, który udzieli fachowej porady. Razem osiągną wspólny cel jakim jest pomoc dziecku przy odrabianiu prac domowych.

Wskazówki dla rodziców

  • Stwórz dziecku odpowiednie warunki do nauki – wskaz miejsce do pracy i ustal porę do odrabiania lekcji.
  • Czuwaj nad przebiegiem pracy swojego dziecka.
  • Podczas odrabiania prac domowych ukierunkowuj dziecko, Anie podawaj gotowych rozwiązań.
  • W czasie odrabiania prac domowych można zorganizować przerwy w nauce ale muszą być one zorganizowane w odpowiednim momencie i nie za długie tak aby dziecko po przerwie łatwo wróciło do dalszego odrabiania zadań.
  • Zainteresuj się pracą szkolną swojego dziecka aby wiedzieć nad czym należy popracować w domu.
  • Nie „płać” dziecku za dobre stopnie ponieważ dziecko uczy się dla siebie a nie dla pieniędzy.
  • Nie odrabiaj zadań domowych za swoje dziecko bo to jest szkodliwe dla dziecka.
  •  Nie bij dziecka za złe oceny a zastanów się dlaczego Twoje dziecko otrzymało słabą ocenę.

 

Pages: 1 2 3 4