Oddział Przedszkolny

Ludek przedszkoleLudek przedszkoleOddział Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. oraz w rozporządzeniu z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego(Dz. U. z 2009 r., Nr 4 poz. 17).

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza obejmuje realizację treści zawartych w programie- Nasze Przedszkole Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej.

* >> Najnowsze wieści z OP  << *

ROZKŁAD CZASU W ROZLICZENIU TYGODNIOWYM

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku,

w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne),

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo ( religia, język angielski ) wynosi – 30 minut.

W sprawie opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Dzieci mogą również być odbierane przez osoby pełnoletnie, upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

Kadra:

 mgr Anna Kardasz – wychowawca

 mgr Katarzyna Mońka– religia

 mgr Ewa Kaczor – język angielski

mgr Aneta Kantowicz – logopeda

• mgr Małgorzata Kostek – pomoc nauczyciela

Rada Rodziców:

 Barbara Bielecka – Kurek

  Katarzyna Przebięda

  Małgorzata Jagodzińska

Plan zajęć

Poniedziałek 7.15 – 12.45

Wtorek 7.15 – 12.15

Środa 7.15 – 12.45

Czwartek 7.15 – 12.45

Piątek 7.15 – 12.45